Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Érintett!

A Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola az Ön és gyermeke személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – gyermeke tanulói jogviszonyának fennállása alatt az alábbiak szerint használja fel:

 1. Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Megnevezése: Dezső Lajos alapfokú Művészeti Iskola

Székhelye: 2344 Dömsöd, Kossuth Lajos utca 58.

Elektronikus levélcím: dezsolajosami@gmail.com

Telefon: 06-24 / 435-338

 1. Adatvédelmi tisztviselő:

név: dr. Gyürki-Thomann Anikó

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.

Elektronikus levélcím: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu

 1. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja:
  kezelt adatok köre jogalap, cél érintett
  a tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatokba) felvételivel kapcsolatos adatok,bb) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,bc) tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,bd) a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,be) kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok,bf) a tanulóbalesetre vonatkozó adatok,bg) a tanuló oktatási azonosító száma,bh) a tanuló szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,bi) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,bj) a tanuló diákigazolványának sorszáma,bk) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka. jogalap:A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 41. § (4) bekezdés a), d)-g) pontok cél:köznevelési feladatok ellátása az Nkt-ban előírtak szerint tanuló
2. jelentkező képességei: hallás, ritmus érzék, éneklés, hangszer játék jogalap:EMMI r. 23. § (1) bekezdéscél: a jelentkező képességeinek felmérése a jelentkezési kérelem elbírálásához jelentkező
3. ha több alapfokú művészeti iskolával létesít a tanuló tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészeti iskolában több tanszak képzésében vesz részt, akkor ennek ténye, valamint, hogy melyik iskolában, melyik tanszakon vesz részt a tanuló térítési díj-fizetési kötelezettség mellett a képzésben jogalap: EMMI rendelet 18. § (3) bekezdéscél: jogi kötelezettség teljesítése, térítési díj, tandíj fizetési kötelezettség megállapítása tanuló
4. halmozottan hátrányos helyzet, hátrányos helyzet, testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékosság, autizmus jogalap: Nektv. 16. § (3) bekezdéscél: ingyenes alapfokú művészetoktatásban való részvétel biztosítása tanuló
5. a törzslap tartalmazza:törzslap sorszámát,beírási naplóbeli sorszámáta tanuló nevét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét,a tanévet és a tanuló által elvégzett évfolyamot,a tanuló főtárgy és szolfézs szorgalmának értékelését,a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges értékelését, minősítését, osztályzatát,az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan mulasztásokat,a nevelőtestület határozatát,a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat,a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából következő döntéseket, határozatokat, záradékokat. jogalap: EMMI r. 95. § (5) és (9) bekezdés, 99. § (3) bekezdés és (5) bekezdéscél: jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése 
6. főtárgy napló tartalmazza:sorszám, tagozat, osztály megnevezése,tanuló neve, születési helye, ideje, anyja születési neve, iskola és osztálya,szülő neve, telefonszáma,főtárgy, szolfézs félévi és év végi osztályzatok,igazolt és igazolatlan mulasztások időpontja és száma. jogalap: EMMI r. 103. § (2) bekezdéscél: jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése tanuló, szülő
7. csoportos és előképzős napló tartalmazza:a tanuló nevét,a tanuló osztályzatait, munkájának havi értékelését,igazolt, igazolatlan hiányzását. jogalap: EMMI r. 102. § (2) bekezdés,cél: jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése tanuló
8. értesítő (ellenőrző) tartalmazza:a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, születési helyét és idejét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, anyja születéskori nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, napközbeni telefonszámát és apja, törvényes képviselője nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, napközbeni telefonszámát,a tanuló szorgalma értékelését,a tanuló által tanult tantárgyak felsorolását és minősítését,a félévi osztályzatokat,a mulasztások igazolását. cél: az EMMI r. 100. § (1) bekezdés,cél: jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése  tanuló, szülő
9. a bizonyítvány tartalmazza:a sorszámát,a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét,a tanuló törzslapjának számát, a tanévet és az elvégzett évfolyam számát,a tanuló szorgalmának értékelését,a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és minősítését,a tanuló által mulasztott óra számát, külön megadva az igazolatlan mulasztásokat,a nevelőtestület határozatát,művészeti alapvizsga és záróvizsga letételének tényét. jogalap: EMMI r. 96. § (3) bekezdés és (5) bekezdéscél: jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése   tanuló
10. tanulmányok alatti vizsgákról szóló jegyzőkönyv:a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja születéskori nevét, lakcímét, annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll,a vizsgatárgy megnevezését,az írásbeli vizsga időpontját, értékelését,a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a kérdező tanár aláírását,a végleges osztályzatot.  jogalap: EMMI r. 104. § (3) bekezdés,cél: jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése  tanuló
11. végzett tanulók nyilvántartása:a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét,a tanuló iskolán belüli tanulmányai befejezésének évét,a tanulót átvevő iskola nevét, OM azonosítóját, címét és szakirányát. jogalap: EMMI r. 106. § (2) bekezdés,cél: jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése  tanuló
12 a tanuló szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma  jogalap: Nktv. 41. § (4) bekezdés b) pont,cím: jogszabályi kötelezettség teljesítése, szülő elérhetőségének biztosítása szülő, törvényes képviselő
13. a tanuló szülője, törvényes képviselője elektronikus levélcíme jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján az érintett hozzájárulása,cél: szülő elérhetőségének biztosítása szülő, törvényes képviselő
14. harmadik személy neve, telefonszáma jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján az érintett hozzájárulása,cél: a kiskorú kinek a felügyeletével távozhat a köznevelési intézményből a szülő / törvényes képviselő rendelkezése alapján harmadik személy, aki a tanulót hazaviheti a köznevelési intézményből
15. fénykép- és videofelvétel készítése az alábbi rendezvényeken, a felvételek közzététele a www.domsodiami.iwk.hu honlapon, valamint a Dömsödi Hírnök újságban: A zene világnapja – koncert, Dömsödi Művészeti Napok, adventi műsorok, karácsonyi rendezvények, idősek otthona – műsor, félévi bemutatók és vizsgák, Körzeti népdaléneklési verseny – Ráckeve, Körzeti rajzverseny – Szigetcsép, községi ünnepély – Március 15., házi versenyek (hangszeres, versmondó, tánc, képzős), zongorás találkozó – Ráckeve, Nemzeti Összetartozás Napja, év végi bemutatók és vizsgák. jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont,cél: intézmény életének, tevékenységének megörökítése, népszerűsítése tanuló

4.Adattovábbítás:

  továbbított adat jogalap, cél adattovábbítás címzettje
1. a tanuló, szülő iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatok  jogalap: Nkt. 41. § (7) bekezdés b) pont,cél: felvétel, átvétel jogszabályi kötelezettségének teljesítése  az érintett iskolához 
2. tanuló neve, tanulóbaleset adatai jogalap:EMMI r. 169. § (2) bekezdés,cél: jogszabályban előírt jelentési kötelezettség teljesítése oktatásért felelős minisztérium, szülő
3. a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok jogalap: Nkt. 41. § (7) bekezdés d) pont,cél: a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
4. az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából  jogalap: Nkt. 41. § (7) bekezdés e) pont,cél: az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához a fenntartó részére,  
5. Oktatási Hivatal által biztosított felvételi adatlap, tanulói adatlap jogalap: EMMI 37. § (1) és (2) bekezdés,cél: felvételi eljárás lefolytatása középfokú iskolába  középfokú iskolába és a középfokú intézmények felvételi információ rendszerébe (a továbbiakban: KIFIR). A KIFIR rendszert az Oktatási Hivatal üzemelteti.
6. tanulóoktatási azonosító számát, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének tényét és hatályát,jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, valamint megszűnés esetén annak tényét, hogy az érintett az adott köznevelési intézményben szerzett-e iskolai végzettséget,nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, nevelés-oktatásának helyét,évfolyamát. jogalap: Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 6. § (1) bekezdés. cél: jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. Oktatási Hivatal (tanulói nyilvántartás)
 1. Az adatkezelés időtartama: Az Nktv. 41. § (10) bekezdés alapján a tanulói jogviszony megszűnésétől számított tíz évig.

Az intézmény az általa készített fénykép- és videofelvételeket a növendék jogviszonyának megszűnésétől számított 10 évig őrzi meg, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés: A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (a továbbiakban: KRÉTA) felületen tárolt személyes adatokhoz az intézményvezető, a felület „adminisztrátor”-i jogosultsággal rendelkező munkatársa fér hozzá, továbbá a szülő a saját gyermeke adataihoz, valamint a tanuló a saját adataihoz. A személyes adatok adatbiztonságáról és elektronikus védelméről, informatikai biztonságáról a KRÉTA felületet üzemeltető eKRÉTA Informatikai Zrt. (székhely: 2030 Érd, Retyezáti utca 48.) gondoskodik. A KRÉTA felületről kinyomtatott papír alapú dokumentumok adatbiztonságáról az intézményvezető gondoskodik megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel.

Az egyéb tanügyi nyomtatványokhoz az intézményvezető, szolfézs tanár, főtárgy tanár, összeolvasást végző pedagógusok, a feladatellátásban érintett munkatársak, valamint kérésre a tanuló szülője, törvényes képviselője fér hozzá.

A KRÉTA rendszer elektronikus úton automatikusan továbbítja a köznevelési információs rendszerbe (a továbbiakban: KIR) a keresztül a 4.6. pontban nevesített személyes adatokat. A KIR rendszert az Oktatási Hivatal üzemelteti, így az Oktatási Hivatal munkatársai férnek hozzá a személyes adatokhoz elektronikus úton.

Oktatási Hivatal:

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.
Elektronikus levélcím: info@oh.gov.hu
Központi telefonszám: (36-1) 374-2100
Központi fax szám: (36-1) 374-2499
Honlap: www.oktatas.hu

A középfokú intézménybe történő felvételi adatokat tároló KIFIR rendszerhez a rendszert működtető Oktatási Hivatal munkatársai férnek hozzá. A továbbított adatok védelméért, biztonságáért a szükséges szervezési, technikai intézkedéseket az Oktatási Hivatal teszi meg.

A tanulóbaleset adataihoz a szülő, az intézményvezető, a köznevelési intézmény feladatellátással érintett munkatársa, az oktatási minisztérium feladatellátással érintett munkatársa, súlyos tanulóbaleset esetén a fentieken túl a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója és a feladatellátással érintett munkatársa férnek hozzá. A baleseti jegyzőkönyvet az oktatásért felelős minisztérium által biztosított elektronikus felületen kell felvenni. Az elektronikusan tárolt adatok biztonságával kapcsolatos feladatokat a minisztérium látja el.

A 4. pontban szereplő és előzőekben nem nevesített adattovábbítás címzettjének a feladatellátással érintett munkatársa hozzáfér a 4. pontban ismertetett személyes adatokhoz. Az adattovábbítás címzettjeinek feladata és felelőssége a személyes adatok védelme és biztonsága érdekében a szükséges szervezési, technikai intézkedések megtétele.

Fénykép- és videofelvételekhez való hozzáférés: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, főtárgytanár, kötelező tárgy tanára, iskolatitkár

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
  1. A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy a) mely személyes adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen forrásból, e) mennyi ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.  Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.
  2. A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
  3. A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges.
  4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A  b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.
  5. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő személyes adatot közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, közvetlen üzletszerzés érdekében vagy tudományos, történelmi kutatás és statisztikai célból kezelné.
 2. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az intézményvezetőnél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 1. pontban megadott elektronikus levélcímen kérheti.

A intézmény igazgatója a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Cím:1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.